Satuan Bilangan

Josuushi
Satuan Bilangan

 


Berbagai Hal


Benda Kecil
1hitotsuik-ko
2futatsuni-ko
3mittsusan-ko
4yottsuyon-ko
5itsutsugo-ko
6muttsurok-ko
7nanatsunana-ko
8yattsuhak-ko
9kokonotsukyuu-ko
10toojuk-ko
?ikutsunan-ko
 

 


Orang


Buku&Majalah
1hitoriis-satsu
2futarini-satsu
3san-ninsan-satsu
4yo-ninyon-satsu
5go-ningo-satsu
6roku-ninroku-satsu
7shichi-nin/nana-ninnana-satsu
8hachi-ninhas-satsu
9kyuu-ninkyuu-satsu
10juu-ninjus-satsu
?nan-ninnan-satsu
 


Helai/Lembar


Panjang,Silinder
1ichi-maiip-pon
2ni-maini-hon
3san-maisan-bon
4yon-maiyon-hon
5go-maigo-hon
6roku-mairop-pon
7nana-mainana-hon
8hachi-maihap-pon
9kyuu-maikyuu-hon  
10juu-maijup-pon
?nan-mainan-bon
 


Cangkir/Gelas


Lantai Gedung
1ip-paiik-kai
2ni-haini-kai
3san-bai san-gai
4yon-hai yon-kai
5go-hai go-kai
6rop-pai rok-kai
7nana-hai nana-kai
8hap-pai hak-kai
9kyuu-hai kyuu-kai
10jup-pai juk-kai
?nan-bai nan-kai