Perubahan Bentuk Kata Kerja

 
 • Group I
  Menulis

  bentuk -masu
  kaki-masu

  bentuk dasar
  kaku

  bentuk -nai
  kaka-nai

  bentuk -ta
  kaita

  bentuk -te
  kaite

  Pergi

  bentuk -masu
  iki-masu

  bentuk dasar
  iku

  bentuk -nai
  ika-nai

  bentuk -ta
  itta

  bentuk -te
  itte

  Bergegas

  bentuk -masu
  isogi-masu

  bentuk dasar
  isogu

  bentuk -nai
  isoga-nai

  bentuk -ta
  isoida

  bentuk -te
  isoide

  Minum

  bentuk -masu
  nomi-masu

  bentuk dasar
  nomu

  bentuk -nai
  noma-nai

  bentuk -ta
  nonda

  bentuk -te
  nonde

  Memanggil

  bentuk -masu
  yobi-masu

  bentuk dasar
  yobu

  bentuk -nai
  yoba-nai

  bentuk -ta
  yonda

  bentuk -te
  yonde

  Membuat

  bentuk -masu
  tsukuri-masu

  bentuk dasar
  tsukuru

  bentuk -nai
  tsukura-nai

  bentuk -ta
  tsukutta

  bentuk -te
  tsukutte

  Menggunakan

  bentuk -masu
  tsukai-masu

  bentuk dasar
  tsukau

  bentuk -nai
  tsukawa-nai

  bentuk -ta
  tsukatta

  bentuk -te
  tsukatte

  Memiliki

  bentuk -masu
  mochi-masu

  bentuk dasar
  motsu

  bentuk -nai
  mota-nai

  bentuk -ta
  motta

  bentuk -te
  motte

  Memperbaiki

  bentuk -masu
  naoshi-masu

  bentuk dasar
  naoshu

  bentuk -nai
  naosa-nai

  bentuk -ta
  naoshita

  bentuk -te
  naoshite

 • Makan

  bentuk -masu
  tabe-masu

  bentuk dasar
  taberu

  bentuk -nai
  tabe-nai

  bentuk -ta
  tabeta

  bentuk -te
  tabete

  Melihat

  bentuk -masu
  mi-masu

  bentuk dasar
  miru

  bentuk -nai
  mi-nai

  bentuk -ta
  mita

  bentuk -te
  mite

 • Melakukan

  bentuk -masu
  shi-masu

  bentuk dasar
  suru

  bentuk -nai
  shi-nai

  bentuk -ta
  shitta

  bentuk -te
  shitte

  Datang

  bentuk -masu
  ki-masu

  bentuk dasar
  kuru

  bentuk -nai
  ko-nai

  bentuk -ta
  kita

  bentuk -te
  kite

 • 1.Kata Kerja Bentuk -masu

  -mashooTenpura o tabe ni ikimashoo.
  Ayo kita makan tempura.
  -masen kaIssho ni ikimasen ka.
  Apakah Anda ingin pergi bersama kami?
  -ni ikimasuTenpura o tabe ni ikimasu.
  Saya akan makan tempura.
  -tai desuTCS o kengaku-shitai desu.
  Saya ingin tur melihat TCS.


  2.Kata Kerja Bentuk Kamus

  -koto ga dekimasuSaaba ya sutoreeji no seezoo katee o miru koto ga dekimasu ka.
  Dapatkah Anda melihat proses pembuatan server dan penyimpanan?


  3.Kata Kerja Bentuk -nai

  -naide kudasaiTatanaide kudasai.
  Jangan berdiri


  4.Kata Kerja Bentuk -ta

  -ta koto ga arimasuAugusuburugu no koojoo e itta koto ga arimasu.
  Saya pernah ke pabrik Augsburg.
  -tari,    -tari shimasu'Kee' o mitari, TCS e ittari shimashita.
  Kita dapat melihat "K" komputer dan pergi ke TCS


  5.Kata Kerja Bentuk -te

  -te kudasaiChotto matte kudasai.
  Tunggu sebentar.
  -te imasuRobii de matte imasu.
  Aku akan menunggu di lobi.
  -te imasuKawasaki Frontale o ooen-shite imasu.
  Kita mendukung Kawasaki Frontale.